Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -11-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

HİCRET

«Ve’r-rucze f’ehcur!»1 Geç mâsivâdan,
«Hecran cemîlâ»2 Ağyârı terk et!
Değmez bu dünyâ, kurtul cefâdan;
«Firrû ilâllah»3 Cânân’a hicret!

vezni: müstef‘ilâtün / müstef‘ilâtün

_______________
1 “Pis / kötü şeyleri terk et.” (el-Müddessir, 5)
2 Bkz. “Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan
ve onlardan güzellikle ayrıl.” (el-Müzzemmil, 10)
3 “Allâh’a koşun…” (ez-Zâriyât, 50)