Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -12- BİR NEFES

Harun ÖĞMÜŞ

Sâkî, kadehî! Ki kâr-ı âlem nefesîst,
Ger şâdi ez-ô yek nefes, an nîz besîst!
Hoş bâş zi-herçi pîşet âyed ki cihan,
Hergiz neşeved çonan ki dil-hâh-ı kesîst!

Ömrün bu cihanda bir nefestir ancak,
Neşveyle geçirsen o da çok, içmene bak!
Kısmette ne varsa râzı ol, çünkü zaman,
Hiç kimseye râm olmadı, râm olmayacak!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 195)