Nazîre Berây-ı Hazret-i Yûsuf Nâbî Efendi

ŞAİR : Yusuf ÖZBEY

Milk-i aşkistanda uşşâkın firârın görmüşüz.
Bülbülün dâim figānın ıztırârın görmüşüz.

Sunsa mazlum âh u zârın kılsa şekvâ zâlimi,
Nâgehan taht-gâh-ı câhın zahm-dârın görmüşüz.

Söyle İbrâhim neden bir can veren pervânedir,
Nâr-ı aşkın şol hakîkat perde-dârın görmüşüz.

Hak demiş; «berden selâmen»* nârı dindirmiş hemân,
Mûru, şol meydanda emrin hissedârın görmüşüz.

Ârifân etmez cidâl, olmaz makāmın bendesi,
Biz ne müstekbir zevâtın azl ü dârın görmüşüz.

Gördü âlem hem de pek çok muktedir sultân u taht,
Varsa kalmış bir kabir, bir türbedârın görmüşüz.

Gerçi Yûsuf çok diler Nâbî-misal olsun gazel,
Yûsuf’un şol çehte hep sabrın karârın görmüşüz.
_______________________________________
* Enbiyâ Sûresi, 69. âyetten iktibastır.

vezni: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

14 Muharrem 1437-27 Ekim 2015