Nazîre Berây-ı Hazret-i Yûsuf Nâbî Efendi

ŞAİR : Yusuf ÖZBEY Milk-i aşkistanda uşşâkın firârın görmüşüz. Bülbülün dâim figānın ıztırârın görmüşüz. Sunsa mazlum âh u zârın kılsa şekvâ zâlimi, Nâgehan taht-gâh-ı câhın zahm-dârın görmüşüz. Söyle İbrâhim neden bir can veren pervânedir, Nâr-ı aşkın şol hakîkat perde-dârın görmüşüz. Hak demiş; «berden selâmen»* nârı dindirmiş hemân, Mûru, şol meydanda emrin hissedârın görmüşüz. Ârifân etmez cidâl, olmaz makāmın bendesi, Biz […]

Continue reading »