Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -11- 

Harun ÖĞMÜŞ

Testinin Nasihati

Ber-seng zedem dûş sebû-yi kâşî,
Ser-mest budem ki kerdem in evbâşî,
Bâ-men be-zebân-ı hâl mîgoft sebû:
Men çün tu budem, tu nîz çün men bâşî!

Dün testiyi çaldım taşa sarhoşluk ile,
Birdenbire feryâd ederek geldi dile:
Vaktiyle inan senin gibiydim ben de,
Gāfil, beni şefkatle al aldıkça ele!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 592)