Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -7-

Harun ÖĞMÜŞ

Rü‘yâ

Şâdî be-taleb ki hâsıl-ı ömr demîst,
Her zerre zi-hâk Keykubâdî vü Cem’ist.
Ahvâl-i cihân u asl-ı in ömr ki hest,
Hâbî vü hayâlî vü firîbî-i demîst!

Altındaki yer sanma ki çok muhkemdir,
Her zerresi bir Cem ya da bir Rüstem’dir.
Dünyânın aslı faslı yoktur, hepsi,
Rü‘yâya bedel gelip geçen bir demdir!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 194)