Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş Hayır ve Şer

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Âkil be-hurûş-i «lâ ilâ illâ hûst»
Gāfil be-güman ki düşmenest û yâ dôst
Deryâ be-vücûd-ı hîş mevcî dâred
Hes bendâred ki in keşâkeş bâ ôst!

Ârif Hak’tan bilir bütün hayrı, şeri,
Gāfilse sanır yâr ile gayrın eseri,
Deryânın özünde dalgalanmak varken,
Üstündeki çöp, hasmı bilir katreleri.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet,
nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, Şûle, 2013, s. 199)