Bildim Bileli!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bilmezem, her şeyi Hak’tan sorarım,
Câhilim kendimi bildim bileli…
Dâimâ kudreti O’ndan ararım,
Âcizim haddimi bildim bileli…

Söyledim faydası yok sözlerimi,
Dinledim aks-i sadâ izlerimi,
Artık ukbâya dikip gözlerimi,
Suskunum virdimi bildim bileli.

Sanmayıp âleme post serdiğimi,
Anladım, her şeyi gönderdiğimi,
Anarak kulluğa söz verdiğimi,
Titrerim ahdimi bildim bileli.

Bel büker koskoca mes’ûliyetim,
Bana zimmetli şu öksüz ve yetim,
Elde var sâdece hâlis niyetim!
Mahzunum derdimi bildim bileli…

Ne garip, ufkuma durmuş selefim,
Onlar azmim, güvenim, hem şerefim,
Dünü geçmek ne, yetişmek hedefim,
Mahcubum ceddimi bildim bileli…

Korkarım, omzuma konmuş kantar,
Zerre boş vermeden illâ tartar,
Ama korktukça ümîdim artar,
Bire bin yardımı bildim bileli…

Eğrilirsem çekerek «lâ» kılıcı,
Nefsi en doğruda sâbit kılıcı,
Tevbeler, böylece, Tâlî, kalıcı,
Lafz-ı tevhîdimi bildim bileli…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

Ocak 2015