Müstezad

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bir tatlı tebessüm ile uşşâka ziyâfet,
Ey gözleri âfet!
Şîrin dudağın sözleri sevdâya işâret,
Ferhâd’a beşâret.
Dillerdeki sen, candaki sen, tendeki sensin,
Ruhlarda tütensin.
Âlemdeki her şey senin aşkından ibâret,
Gönlümde karâr et.
Züldür sana ağyâr ile tenhâda buluşmak,
Hep gizli konuşmak…
Şeytân ile sohbet sana vallâhi felâket,
Billâhi rezâlet…
Hor görme eğer pâyine düşmüşse garipler,
Reddetme izin ver.
Sen şâh-ı keremsin otağın sanki imâret,
Ey kân-ı kerâmet.
Yüz verme sakın âşıka, can verse de derler,
Bühtanlar ederler.
Gel yârini göğsünde uyut eyle nezâket,
Göster de mahâret.
Dem erse yüzün gülşeni güllerle bezense,
Dilberler özense.
Can bülbülünün keyfine olmaz ki nihâyet,
Etmez mi sirâyet.
Derler ki şu Leylâ’da güzellik heder olmuş,
Güller gibi solmuş,
Leylâ’sını Mecnûn’una tarîfe ne hâcet…
Rabbim ne cehâlet!
Düşmek dile âşıklığın âdâbına uymaz,
Bîgânesi duymaz.
Ayrılma sakın sevgiliden kopsa kıyâmet,
Hiç etme şikâyet.
Şaşkın Seferî boş veresin nâm u nişâna,
Hem kahpe cihâna.
Bî-nâm u nişân ölmesi uşşâka asâlet,
Gerçekten adâlet…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
mef‘ûlü / feûlün