«BEZM-İ ELEST»İN NEŞVESİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

«Bezm-i elest»in neşvesi,
Gönlümde bâkîdir yine…
«Meclis o meclis, mey o mey,
Sâkî o sâkîdir yine…»*

Mestiz ezelden âşikâr,
Mümkün mü olmak tevbekâr?
Meyler süzülmüş, cezbedâr;
Neyler Irâkî’dir yine…

Attıkça ebrûsundan ok,
Cânâna meylim oldu çok…
Durdurmanın imkânı yok!
Aşk, insiyâkîdir yine…

Ahdeyledik cânân ile,
Birlik olup kaç cân ile,
Ol âşinâ yârân ile,
Gönlüm mülâkîdir yine…

Her şey o ânın cilvesi,
Rûhum «belâ»nın mâkesi,
Hârûn, «elest»in neşvesi,
Gönlümde bâkîdir yine…

* Bu iki mısra, Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin bir gazelinde geçen bir mısradan iktibas edilmiştir. Şiirin 2011 Kasım sayısındaki neşrinde bir zühul eseri olarak unuttuğumuz bu notu koyarak şiiri yeniden yayımlıyor, okuyucularımızın affını istirham ediyoruz.

vezni: müstef’ilün / müstef’ilün