RUBÂÎ

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Irmakları hem rüzgârı yorgun bu dağın,
Bülbülleri suskun, gülleri solgun bu bağın,
Leylâ’yı gören yok ve de Mecnûn’u kayıp,
Sevdâlısı sevdâsı yok olmuş bu çağın.

12 Nisan 2004

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl