GAZEL

ŞAİR : MÜRİD (Mustafa TAHRALI) mustafatahrali@hotmail.com

Nice bir cân idi kurban sana, kurban yerine…
Sundu lutfun, koçu, kurban diye her can yerine…

Zâhir olsun diye hüsnün, bürüyüp kaftanına,
Salıverdin nice şeydâları meydan yerine…

Tâ ezelden okuyup hattını Mecnûn aşkın,
Uzatır boynunu bin cân ile, kurban yerine…

Veche müştâk idi şeydâ gözü, vechin gözetir,
Kasr-ı cennetteki hûrî ile gılman yerine…

Aşk u şevkin verir îmânına kuvvet el-hak,
Neylesin akl ile burhânı, bu îman yerine…

Varlığın sergisi olmuş adem âyînesi hep,
Bin tecellî görünür her biri sen can yerine…

Kıl tavaf sen de Mürîd âteşi pervâne gibi,
Nûr-ı vuslat bulasın zulmet-i hicran yerine…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)