KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Paslandı kulaklar güzel efsâneye muhtaç,
Çatlar şu dudaklar yine peymâneye muhtaç,
Sevdâyı unutmuş bu cihan erleri heyhat,
Mecnûn ile Ferhat gibi dîvâneye muhtaç…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

İstanbul, 1987