KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA’NIN RÛHUNA GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Allah Allah hem gazâ hem ilm ü irfan devridir!
Avdet etmiş âdetâ Sultan Süleyman devridir!

Mührü teslîm aldı mâdem ki zamânın Âsaf’ı;
Pâdişâh avlansın artık hoşça, el-an devridir.

Hamdülillâh son bulup fetret, fetihler başladı;
Kutlu olsun; tûğ için, sancak için şan devridir!

Hak müyesser eyleyip fetholdu âhir Kandiye,
Tüm Girit sathında artık Âl-i Osman devridir.

Kös vurulsun, zurnalar çalsın, sefer var Nemçe’ye,
Kahramanlık gösterip Uyvar’da destan devridir.

Girmesin beyhûde Ordû-yı Hümâyun kışlaya;
Çünkü ardından gelen feth-i Lehistan devridir!

Böyle bir âdem yetiştirmiş değildir medrese;*
Devri hem devlet, hem ilm u fenne ihsan devridir.

Cennet etsin Hak vezîr-i a‘zamın me’vâsını;
Şimdi, ey Hârun, onunçün celb-i gufran devridir.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

*Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa, diğer paşaların aksine aslen medreseli iken sonradan askeriyeye intisâb etmiştir. Bu mısra buna işaret etmektedir.