GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

19 Mayıs 2004, İstanbul

Emr-i sultâna icâbet bende-i fermâna şart!..
Bıkmadan her dem nezâket eylemek kurbâna şart!..

Pîr-i aşkın rahlesinden geçti âşık n’eylesin?!.
Şüphesiz kim ilm ü irfân câhil ü nâdâna şart!..

Derd-i aşkın lezzetinden mest oluptur âşıkân;
Anladım ben şimdi derman âcilen Lokmân’a şart!..

Zülf-i cânan çıkmasın gönlünden aslā bir zaman;
Genc-i aşkı bekleyen mâr hâne-i vîrâna şart!..

Âh u efgânın dem-â-dem durmadan artır Sefer,
Yol uzun, uygun ceres elbette her kervâna şart!..

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün