RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Yaprak yere düşmekle dalar mâtemine,
Güz mevsiminin girmedeyiz son demine,
Sarmaş dolaş oldukça esen rüzgârla;
Sevdâlı gönül, yol bulur aşk âlemine…
vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl