Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – YETİŞMİŞ NESİL FARKI

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com «İmâm-ı Rabbânî» ve «Müceddid-i Elf-i Sânî» unvanlarıyla mâruf Ahmed bin Abdülehad Sirhindî Hazretleri, 1564 senesinde Hindistan’ın Sirhind şehrinde doğdu. Babasından ve diğer bazı âlimlerden hem dînî hem de tasavvufî ilimler aldı. Babasından tasavvuf yolunda icâzet almasına rağmen, Nakşibendî şeyhi Bâkî Billâh’a intisap edip ondan da tasavvufî eğitim ve icâzet aldı. 1619 yılında Hindistan hükümdarı […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler
TEVEKKÜL ARTINCA

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ahmed bin Hanbel, 781 senesinde Bağdat’ta doğdu. Babası o küçükken vefat edince yetişmesi ile annesi ilgilendi. Eğitim yaşına geldiğinde, zamanın en önemli ilim merkezlerinden biri olan Bağdat’a gitti. Hâfız olduktan sonra, İslâmî ilimleri devrin hocalarından tahsil etti. Ciddiyeti, takvâsı, sabrı, metânet ve tahammülü ile akranları arasında hep kendini belli etti. Basra, Kûfe, Mekke-i Mükerreme, […]

Okumaya Devam Edin...;

PÂK ECDAT

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Seyyid Yahya Şirvânî Hazretleri, Azerbaycan’ın kuzeyinde Şirvan’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed devrinde yaşadı. Şeyhi Sadreddin Hiyâvî’den hilâfet alarak Bakü’ye gitti ve orada irşadda bulundu. Kırk kadar kolu bulunan Halvetiye tarîkatının yayılmasında en önemli âmil olarak, Yahya Şirvânî’nin yetiştirdiği halîfeleri civar beldelere göndermesi kabul edilir. Halvetî tarîkatının «Pîr-i Sânî»si yani ikinci kurucusu kabul edilen Yahya […]

Okumaya Devam Edin...;