SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com İmam Ebû Yûsuf, 731 yılında Kûfe’de doğdu. Zorluk ve sıkıntılar içerisinde büyüdü. Çocukluğunda bir yandan hayatın sıkıntılarına göğüs gererken, diğer yandan ilme yöneldi. O devrin ilim ve fikir merkezi olan Kûfe’de başta Ebû Hanîfe olmak üzere birçok âlimden ders aldı. Aklı, zekâsı ve kuvvetli hâfızasıyla fıkıh ve hadis ilminde derinleşti. Daha sonra kadılık vazifesine tayin oldu. […]

Continue reading »

İKİ CENNET BİRDEN

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Rabbimiz buyurur: “Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân, 102) Müfessirlere göre; «Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkma»nın anlamı; müslümanın, bütün varlığı ile Allâh’ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarından kaçınmaya çalışmasıdır. Nitekim Abdullah bin Mes‘ud -radıyallâhu anh- âyetin bu kısmını şöyle açıklamıştır: «O’na âsî olmayıp itaat etmek, nankör […]

Continue reading »

Bilmediklerim İçin Ücret Alsam; BUNA HAZİNELER YETMEZ!

Handenur YÜKSEL İslâm hukuk tarihinin ilk başkadısı olan müctehid İmam Ebû Yûsuf 731’de Kûfe’de doğdu. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin gözde talebelerindendir. Abbasî halîfesi Mehdî Billâh zamanında kadılık görevine getirilen ve ömrünün sonuna kadar, 16 yıl bu görevde kalan Ebû Yûsuf’un 50-60 hadîsi bir defa dinleyerek ezberlediği rivayet edilir. Bir hac yolculuğu sırasında hastalandığı ve kendisini ziyarete gelen Süfyan bin Uyeyne’den […]

Continue reading »