ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com كَمَا تَكُونُوا يُوَلّٰى عَلَيْكُمْ “Siz nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.” «Sultan nasılsa, öyle yaşar dîni, milleti…» «Millet nasılsa, öyledir ancak hükûmeti…» Islah veyâ fesâda medardır bu dâire; Toprak güneşle göz göze, meşk etti cenneti… vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün _____________________________________ (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 82; Ayr. Bkz. el-En‘âm, 129; er-Ra‘d, 11; el-Enfâl, […]

Continue reading »