RÜYADAKİ SÛRE-İ YÂSÎN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî, 27 Temmuz 1165 yılında asil ve varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğdu. Babası Kur’ân-ı Kerîm’i çok okuyan, fıkıh ve hadis ilimleriyle meşgul, ehl-i takvâ bir zâttı. İlmî ve siyâsî açıdan zengin bir ortamda büyüdü. Gençlik çağına geldiğinde sık sık halvete çekilmeye başladı. Bu halvetler esnasında kendi ifadesiyle birçok mânevî […]

Continue reading »

KUR’ÂN’I ANLAMAK

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Deniyor ya hani: Kur’ân’ı yorumlayabilmek için 15 ilim sayıyorlar: Lügat, sarf, nahiv, iştikak, meânî, beyan, bedî‘, kıraat, hadis, esbâb-ı nüzûl, ahbâr, nesih, usûl-i fıkıh, kelâm, mevâhib… Ne gerek var bunlara? Sahâbe-i kiram hangisini biliyordu bunların? Onların kimi Medine pazarında ticaretle, kimi de hurma bahçelerinde ziraatla meşguldü. Bununla birlikte bu sayılan ilimleri bilen müfessirlerden daha iyi […]

Continue reading »

HİCAZ KÂR-I NÂTIK (ON SEKIZ MAKAM)

ŞAİR : MÜRİD (Prof. Dr. Mustafa TAHRALI) Dâim gözün aydın ola ey hemdem-i cânım, Dil seyri bu cân içre hicaz semtine düştü… Nikrîz okuyup âh ile yükseldi figānı, Yâr vechini gördükte niyaz semtine düştü… Sûzinâk eyler figānın perde perde âşıkān, Sîne pür-hun, çeşm giryan seyreder âvâre-vâr… Ney hicazkâr seyri tutmuş şevk ile cûşa gelip, Cân u dil ol şîvekâr seyrinde […]

Continue reading »