HİCAZ KÂR-I NÂTIK (ON SEKIZ MAKAM)

ŞAİR : MÜRİD (Prof. Dr. Mustafa TAHRALI)

Dâim gözün aydın ola ey hemdem-i cânım,
Dil seyri bu cân içre hicaz semtine düştü…
Nikrîz okuyup âh ile yükseldi figānı,
Yâr vechini gördükte niyaz semtine düştü…

Sûzinâk eyler figānın perde perde âşıkān,
Sîne pür-hun, çeşm giryan seyreder âvâre-vâr…
Ney hicazkâr seyri tutmuş şevk ile cûşa gelip,
Cân u dil ol şîvekâr seyrinde kalmış bî-karâr…

Bezm-i uşşâka varıp aşk ile âh etti gönül,
Dem tutup seyrine ney, aşkı penâh etti gönül…
Tercümân oldu derûn içre bayâtî güzeli,
Bir nigâr dâmına düştükte günâh etti gönül…

Hüseynîdir huzûrun ey dil-i bîçâre, hâmûş ol,
Revandır seyrine can, ey dil-i âvâre, hâmûş ol…
Muhayyersin, reh-i sevdâda âzâde ve hürsün, âh!
Nice efzûn ise derdin deme ağyâre, hâmûş ol…

Nevâsın gûş edip âhengine dem tuttu âşıklar,
Açınca sîne-i pür-hûnu merhem tuttu âşıklar…
Bir âh çekti segâh devrinde âh tanbûr ile neyler,
Nice bin âh u feryâd-ı demâdem tuttu âşıklar…

Hüzzâm okur üftâdesi aşkın, yine mahzun,
Mahzun dolaşır, sînede dildâde hayâli…
Estikçe sabâ seyrine pervâne gönüller,
Bir bir uyanır âleme mestâne misâli…

Göründü gül gibi bâğ içre pâ-be-pâ bir seyr,
Cihânı şevk ile devretti mâh-ı şevkefzâ…
Açınca vechini bir perdeden cenân içre,
Cemâl-i bestenigâr oldu âşikâr peydâ…

Hevâ-yı dil nice isterse de seyrin bu devrânın,
Şükür Allâh’a ki nâgâh göründü evc-i istiğnâ…
Ferahnâk etti seyriyle gönül burcunda yârânı,
Ne gam, vîrân ise kâşâne-i dünyâ ve mâfîhâ…

Bir rast açar seyrinde tanbur perde perde yâr için,
Gel gör gönül, her âşinâ, ağyâr u yâr hayran düşer…
Mâhûr ile pür-şevk olur, bir şûh edâ, cûş u hurûş,
Dilden dile, telden tele Türk ü Tatar hayran düşer…

30 Haziran 2011 – 30 Temmuz 2011, İstanbul – Antalya

vezinler:
1. ve 6. kıt‘alar: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün
2. kıt‘a: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün
3. kıt‘a: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
4. – 5. ve 8. kıt‘alar: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün
7. kıt‘a: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün
9. kıt‘a: müstef‘ilün / müstef‘ilün / müstef‘ilün / müstef‘ilün
gazel: müfteilün / fâilün – müfteilün / fâilün.

_____________________
* Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR tarafından bestelenmiştir.
Bestesinin notası; Yüksek Mimar Dr. İbrahim Aydın YÜKSEL’e Armağan başlıklı kitap içinde
(İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 2012, s. 572-579) yayımlanmıştır.