Dertlerimizin Devâsı İçin; HEMHÂL OLMAK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; Allah Teâlâ’nın yüce Zâtına halîfe olma mes’ûliyeti tevdî buyurulmuş ve eşref-i mahlûkat olmaya mazhar kılınmış bir varlık. Ahmed Gazâlî -rahmetullâhi aleyh- Hazretleri bu liyakati; “Allah Teâlâ, kâinâtı insan için; insanı da kendisi için yaratmıştır.” diye açıklıyor. Gönül ehli de bu nazargâh-ı ilâhî olma vasfını şöyle tebârüz ettiriyor: “Allah Teâlâ, iki cihanı bir gönül […]

AYLARIN SULTANINDA, SULTANÎ BİR FAZÎLET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Ahmed Gazâlî -kuddise sirruh- Hazretleri; “Allah Teâlâ -celle celâlühû- insanı kendisi için; kâinâtı da insan için yarattı. Hâl böyle iken; insanın Yaratıcı’sını unutup da yaratılanlarla meşgul olması ne gaflettir.” buyurur. Dünya hayatı, hikmetine binâen, insan için bir imtihan vesilesi olarak yaratılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de, bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruluyor: “O ki ölümü ve hayatı […]