190. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Zamanın reîsülkurrâsı merhum Abdurrahman GÜRSES Hocaefendi, hacca gitmiştir. O yıllarda İslâm âleminin çeşitli yerlerinden gelen meşhur hâfızlara Mescid-i Harâm’da Kur’ân okuma imkânı verildiğini bilen kişiler, hocaefendiye bunu teklif ederler. Merhumun ise cevabı şöyle olur: “Biz buraya arz-ı hâl etmeye geldik, arz-ı endam etmeye gelmedik.” Kur’ân Allah kelâmı. Onu okuyan aslında o kelâma sadece sesiyle hizmet etmek vazifesinde. […]

Continue reading »

AZRÂİL’İN İŞARETİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Mezheb imamımız Ebû Hanîfe Nu‘mân bin Sâbit Hazretleri, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Hanefî Mezhebi’nin kurucusudur. «Ebû Hanîfe» veya «İmâm-ı Âzam» olarak bilinir. Onun öncülüğünde başlayan Irak fıkıh ekolü, imamın bu künyesine nisbetle «Hanefî Mezhebi» adını aldı. İçtihadları; hocası Hammâd, onun hocası Alkāme silsilesiyle, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Abdullah bin Mes‘ûd ve Abdullah bin Abbas -radıyallâhu anhüm-’den […]

Continue reading »

O BENİM YOL GÖSTERİCİM!

YAZAR : Mürsel ŞANLI   Ebûbekir Sıddîk -radıyallâhu anh-; Peygamber Efendimiz -aleyhisselam-’ın kutlu davetine icâbet edip îmân ile müşerref olan ricâlin, hulefâ-i râşidînin ve aşere-i mübeşşerenin ilki. Hicrette Rasûlullah ile birlikteliğin mazharı; ikinin ikincisi. Asıl adı Abdullah olup, çok meşhur olan künyesi sebebiyle fazla bilinmemektedir. Atik: Azaptan âzad edilmiş. Sıddîk: Emin ve sâdık mânâsına gelen sıfatlarla muttasıftır. Teymoğullarından olan Hazret-i […]

Continue reading »