GAZA

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) 

 

Terk edersen cihâdı; kanla cezâ! 

Sonun işgaldir etmeyince gazâ…

Bize dermânı söylüyor okuyun: 

Gazze’nin nâmı ecnebîce: Gaza!..

 

vezni: feilâtün (fâilâtün) / mefâilün / feilün