SAMİMİYETLE İHYÂ EDİLEN BİR ÖMÜR

Osman Nûri TOPBAŞ

 

Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur:

 

“İnsanlardan öyleleri vardır ki; onlar hayra anahtar, şerre de kilittir. Allâh’ın, ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 19)

 

Böyle bir nebevî müjde uğrunda yaşayanlara ne mutlu!

 

Bütün güzel kullar, hep böyle güzel müjdelere mazhariyet için bir ömür aşk ile çırpınmışlardır.

 

Onlardan biri de Abdülbaki ORAL kardeşimiz.

 

O da, yüce müjdelere kavuşmak için gece-gündüz gayret etti. Sohbetten sohbete koştu. Muhammedî yolculuğun, aşk kervanında gözü yaşlı, gönlü iştahlı bir seyyahı oldu. Nitekim bu mânevî hâlinin mübârek bir neticesi olarak mübârek Zilhicce ayında, mübârek Cuma gününde ve Cuma saatinde Cenâb-ı Hakk’a irtihâl eyledi. 

 

Vuslatı mübârek olsun!

 

Hakikaten o;

 

Memleketi Ankara’da, mü’min kardeşlerinin irşâdına kendini adamış, mâneviyat dolu bir gönül eriydi. Kendi derdini unutmuş, Ümmet-i Muhammed’in derdiyle dertlenen bir kardeşimizdi. Mahmud Sâmî RAMAZANOĞLU ve Musa Efendi Hazretleri’nin talebesi olarak girdiği mâneviyat yolculuğunda cehd ü gayretle dolu bir ömür geçirdi. 

 

Rabbim garîk-ı rahmet eylesin.

 

Bilhassa dînî neşriyat hizmetinde, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in; 

 

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه۪

 

“Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim, 14) müjdesine nâil olabilmek, onun en büyük zevkiydi. 

 

Daha çırakken bir kitap okuyup namaza başlamış, askerdeyken, arkadaşlarının ihtiyacını fark edip, onlara bir deste dînî kitap hediye edip okumalarını temin etmişti. 

 

Altınoluk ve Yüzakı mecmûalarının ve kitaplarımızın müsterşid / irşâd isteyen gönüllere ulaşması için, yani emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker vazifesini zamanın en güzel imkânlarıyla edâ edebilmek için yıllarca fedâkârâne gayret etti. 

 

Rabbimiz’den niyaz ederiz ki;

 

Bütün gayretleri, kendisine sadaka-i câriye olsun. 

 

Ne mutlu ki;

 

Samimiyet içinde yaşadı. Bütün hayatı, samimiyetinin bereketi oldu. Bu samimiyetle göçtü. Kullukla göçtü. Dopdolu bir ömürle göçtü. Sohbetle göçtü. Gayretle göçtü. Hasretle göçtü. İhlâsla göçtü. Aşk ile göçtü.

 

Cenâb-ı Hak, Abdülbaki ORAL kardeşimize rahmet ve mağfiretiyle muâmele buyursun. Mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemîl bahşeylesin. 

 

Rûhu için 3 İhlâs-ı Şerif ve 1 Fâtiha-i Şerîfe…

 

Âmîn!..