MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -25- EBEDİYYET DAĞITIR LUTF İLE İHSÂN OLARAK*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

Kahramanmaraş başta olmak üzere çevresindeki 9 ilimiz ve Suriye’nin kuzeyinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin yol açtığı büyük felâkette kaybetmekle derin bir üzüntü ve mâteme gark olduğumuz kardeşlerimizin her birinin Mevlâ’ya bu şekilde dönmüş olması ve bu dönüşlerinin ilâhî mağfirete vesile olması niyazıyla…

 

O ne hoştur ki gider yârine hayrân olarak…

Ten atından inerek hem, yalınız cân olarak…

 

Bir nalınmış gibi dünyâyı atar bir tarafa,

Tûr-i Sînâ’ya çıkan Mûsi-i İmrân olarak…

 

Can verir aşk ile Cercis gibi yüz kerre, yine,

Uzatır boynunu İshak gibi kurbân olarak…

 

Başka bir baş edinir yaslı başından geçerek,

Takas eyler hemi serpûşunu gufrân olarak…

 

Ebeveynince gömülmüşse döner bir balığa,

Ebeveyniyse tahavvül eder ummân olarak…

 

Aşk o can bahşeden umman ki onun yoktur ucu,

Ebediyyet dağıtır lutf ile ihsân olarak…

 

Gömülür ay ve güneş ufka tamâmıyla fakat,

Getirir onları Rabbim yine rahşân olarak…

 

Biz yer altında uyursak da avâm indinde,

Rûhumuz gezmede bir serv-i hırâmân olarak…

 

Niye korkar ki tenin koktuğu yerdir diye can,

Açılır lahd ona binlerce gülistân olarak…

 

Bir gıdâ eyledi Rabbim kanı insan tenine,

Bak dilersen yüzünün nûruna burhân olarak…

 

___________

* Honek an can ki reved mest ü hırâmân ber-i ô

Be-rehed ez-har-ı ten der sefer-i masdar-ı ô

 

matlaıyla başlayan gazel olup Türkçe söyleyişte 8. beyit eksiktir. 2. beyitte Tûr Dağı’nda Hazret-i Musa’ya ayakkabılarını çıkarmasının emredildiği belirtilen Tâhâ, 20/12’ye telmih vardır. 4. beyitte Hazret-i İbrahim’in Allâh’ın emriyle kurban etmeye yeltendiği oğlunun Hazret-i İshak olduğu zikrediliyor. Zira bu da bir görüş ve rivâyet olup ehl-i kitap kaynakları ve bazı İslâmî kaynaklar bu istikamettedir. (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN, Ötüken, İst. 2000; III, 121; Firuzanfer neşri, V, 2213)

 

Orijinaliyle aynı vezinde.

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                      (fa‘lün)

 

 

19 Mayıs 2022, Konya