ای اوغل ! – ۲

ای اوغل ! – ۲

 

كمال آقگل

 

 

بن ‏گیدرسەم ‏سڭا ‏خاطرە قالیر ،

‏صانمە بو ‏سوزلرم ‏دیلدەدر اوغول !

یازیلمایان ‏سوزلر اوچار ، ‏یل آلیر ،

قورو ‏یاپراق ‏گبی ‏یلدەدر اوغول !

 

اوغول ! قدَردەكی ‏گلیرمش باشه ،

قدرە سوزیمز اولماز ‏كە حاشا .

‏صلە ‏صلە ‏دیە صيزلانمە بوشه ،

بلكە رزقڭ غربت ‏الدەدر اوغول !

 

طوغمادن بیترمش اوغلاغڭ اوتی ،

رزق ، قدر ‏سڭا ‏قپالی قوطو ،

‏دنیا نعمتلری برر آوونتی ؛

ظن ایتمە ‏زنگینلك مالدەدر اوغول !

 

‏گلیر ‏سنی بولور ‏پایڭه دوشن ،

بعضاً أوزولورسڭ ، بعضاً گوڭل شن ،

گلدن عبارت می صانیرسڭ گلشن ؛

گل ‏دیكنلە عین دالدەدر اوغول !

 

‏شكایت أيلەمز قیلیجڭ ‏قینی ،

‏پارچە ‏پارچە ‏كسیلسە دە هر یانی ،

‏دیكنلری باتسە ‏آقسه دە ‏قانی ؛

بلبللرڭ گوزی گلدەدر اوغول !

 

‏اویومسزلق بولامازسڭ برندە ،

گوردیگڭ ‏نە ‏وارسە ‏یرلی ‏یرندە ،

بالیق ‏اوچماز ، قوش یاشاماز ‏دریندە ؛

قوش هوادە ، بالیق گولدەدر اوغول !

 

‏عمر یولی ‏یوقوش ، بعضاً ‏دولكدر ،

انسان ألر ، ‏دنیا ‏قوجە ‏الكدر ،

گناهلردن ‏خالی اولان ملكدر ؛

‏ثواب دە گناه دە ‏قولدەدر اوغول !

 

‏خطایی بیلمەمك خطادن بتر ،

گناه ایشلەیوب دە أوگونمە ‏یتر ،

یاڭلیش یاپديغنده ندامت گوستر ؛

‏حقیقی ‏توبەلر حالدەدر اوغول !

 

جانی ‏یوق ، ‏قانی ‏یوق ، ناصل یورولور ؟

گوچ یتمز ‏كە ‏صانمە ‏قارشی طورولور ،

‏نە ‏یولاره ‏گلیر ‏نە گم وورولور ؛

‏زمان آتی دائم ‏یولدەدر اوغول !

 

اوغول ! بو ‏سوزلرم آرتیق ‏سنڭدر ،

‏یتیمی ، اوكسزی قوللە ، سویندیر ،

شفقت قنادنی ‏أوستنە ایندیر ؛

‏بلا ‏یاغمورينه ‏طولدەدر اوغول !

 

آقگلڭ أوگودی اولماسین هدر ،

‏ایكی ملك ‏واردر هپ ‏سنی گودر ،

‏توم عملی بر دفترە قید ایدر ؛

بری ‏صاغدە ، بری ‏صولدەدر اوغول !

EY OĞUL! -2