كلام برجندە تضرع

 

نهاد مالقوچ

 

حسرتڭ ‏یانغینندە وارلغم ‏تالان اولدی ، 

‏حقیقت صاندقلرم قورو بر ‏یالان اولدی ، 

‏كیمە ‏أل اوزاتدیسەم أللری ‏ییلان اولدی ؛ 

عشقڭلە ‏یانار قلبم ، ‏دیلیم ناچار ‏یا ‏ربّی ! . . 

گوڭل باغچەلرندە ، گللر آچار ‏یا ‏ربّی ! . . 

 

بو ‏یاشلرە گتیردڭ ، ‏اقلیمندە یاشاتدڭ ، 

‏توحیدڭ ‏گولگەسندە ، ‏یوركلردە باش آتدڭ ، 

دعامی ‏سبب قیلوب حزنی ، كدری آتدڭ ؛ 

‏تحمّلی اولمایان دردی ویرمە ‏یا ‏ ربّی ! . . 

‏سیم سیاه دفتریمی  نولور ‏درمە ‏یا ربّی! . .

 

خطادن ‏صوڭرە ، دعا حظّنی ویردڭ بزە ، 

رحمتڭ اولماسەیدی ، وارامازدق گوندوزە ، 

‏أل ویردڭ دە چیقاردڭ ، اوچوروملردن دوزە ؛ 

قصور ‏و نقصانیمی گورمزدن گل ‏یا ‏ ربّی ! . . 

ندامت گوز یاشلری ( م ) اولدی بر ‏سیل ‏یا ربّی! . . 

 

بویوسون ‏غنجەلرم ، بوزمە گوڭل باغیمی ! 

مرحمت گونشیلە ، أریت گناه طاغمی ! 

‏حقیقت چیزگیسندە ‏ثابت ‏قیل آیاغمی ! 

گناهم بیڭی آشدی ، عفو ایت بنی ‏یا ربّی ! . . 

جهنّم آتشندن ، قورو ‏تنی ‏یا ربّی! . .

 

« قدرت » ‏سنڭ ‏صفتڭ ، قولنە یترسڭ ‏سن … 

‏خزینەڭ چوق گڭیشدر ، بری بیڭ ایدرسڭ ‏سن … 

‏حقیقت دعواسنی  قرآندە گودرسڭ ‏سن … 

سودیگڭ قوللرینی ، ‏یولداشم ‏ایت ‏یا ربّی ! . . 

حالمدن آڭلایانی ، حالداشم ‏ایت ‏یا  ربّی ! . . 

 

پروانە ‏قیل ‏سودامی ، ‏وصلتڭ آتشنە ، 

قورتار باتاقلقلردن ، ‏سور ایزڭڭ ‏پشینە ، 

قور گوڭل ‏ساعتیمی ، ‏حقیقتڭ دوشونە ؛ 

‏ظالملرڭ ألندن قورتار بزی ‏یا ‏ربّی ! . . 

منافقڭ ‏دیلندن قورتار بزی ‏یا ‏ربّی ! . .

 

آدڭ رزّاقدر ‏سنڭ ، طویورورسڭ قوللری … 

‏بلا ‏و مصیبتدن ‏قاییریرسڭ قوللری … 

ایمان ‏سوزگچلرندە آییریرسڭ قوللری … 

‏صیغلقدن قورتار بزی ، ‏درینلك ‏ویر ‏یا ‏ ربّی ! . . 

محشرڭ صیجاغندە ، ‏سرینلك ‏ویر ‏یا ‏ ربّی ! . . 

 

هم ‏ابدسڭ هم ‏ازل ، ‏وقتی قوشانانسڭ ‏سن … 

‏تر تمیز گوڭللردە ، هر دم یاشانانسڭ ‏سن … 

رحمت صاغاناغیسڭ ، گوكدن بوشانانسڭ ‏سن … 

بوشلقدە ‏یوروینڭ ‏طوت قولندن ‏یا ‏ ربّی ! . . 

آییرمە مؤمنلری حق یولندن ‏یا ‏ ربّی ! . .

KELÂM BURCUNDA TAZARRÛ