تبسّملە

‏تبسّملە ..!

 

تالی ( مصطفی عاصم كوچوك آشجی(

 

گوڭل آیینەڭ جلا بولسون، 

نگار اول ‏سن ‏تبسملە!

 گوزل چهرەنلە گللر ‏صون: 

‏و ‏یار اول سن ‏تبسّملە! 

 

 حزن ‏البت ‏وار انساندە، 

 دوشون ‏تمثیلی نیساندە؛ 

ایچندن آغلییورسەڭ دە، 

بهار اول ‏سن ‏تبسّملە!

 

نەدر قسوت ، آصیق ‏یوزلر؟ 

دوشون بر ، ‏طاش می یز بزلر؟ 

صو اول ، اینجل ، لطیف أوزلر؛ 

بخار اول ‏سن ‏تبسّملە ! 

 

گوڭل ‏قیرمق بر آنلقدر، 

دونوب ‏گیتمك ‏یبانلقدر! 

صورت آصمق قراڭلقدر؛ 

 نهار اول ‏سن ‏تبسّملە! 

 

گوزل قوللر گولومسرلر، 

ادب ‏اركان مهمسرلر، 

 گوڭلدن بال أوزومسرلر؛ 

 كبار اول ‏سن ‏تبسّملە!

 

جواز كوسلكدە اوچ گوندر، 

گوڭل ، احبابە دوشكوندر، 

اخوّت بویلە ممكندر؛

مدار اول ‏سن ‏تبسّملە! 

 

اوتانمق بوش ‏تبسّمدن، 

صیریتماز ‏هیچ ، ‏صمیمیسەڭ، 

 ‏بتون ‏یاران ‏ایچون احسن؛ 

 ‏دیار اول ‏سن ‏تبسّملە! 

 

 یاریش ، ‏تالی ، بشاشتدە، 

 ‏تصدق ‏اجری ، جنتدە، 

 ‏سلام ، عزت ، محبّتدە؛ 

 شعار اول ‏سن ‏تبسّملە!

TEBESSÜMLE!.. 
TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)
Şiire ulaşmak için tıklayınız