ای نسل

‏سیری ( م . علی ‏اشمه لى )

 

جهنم أیلر ‏ایكن بیڭ بتر رذيلتلر

  جهانی ، جنت ‏ایدر محتشم ‏فضیلتلر

 ‏

سعادت عصرنە باق ، غالب أيلەین ‏سر ‏نە ؟

  او ‏سری ‏تام ‏یاشاسەق ، ‏طوش اولور جهالتلر

 

اونوتما ، ‏وحی خدا ، گلشن ‏ایتدی دورانی

بو رحمتیلە عزیز اولدی اونجە ملتلر

 

‏نە ‏وار ‏كە ، ‏ذوق و ‏صفا ، ‏ایپ طاقینجە گردانە

‏حیاتی بوغدی همان ‏توز دومان ‏سفالتلر

 

بوگونكی تاریخی چوز ، ‏صحیفەلر ‏نەدن ‏یاندی ؟

‏یتیم باشندە ‏نیچون حرب ‏ایدر ‏وكالتلر ؟

 

قاووشدیرور می ‏نجیب خلقی ، ‏طوغری بر ‏افقە

شو ‏پردە ‏پردە ‏یالان اوینایان ‏خیالتلر ؟

 

اویان ، ‏حقیقتە دون ، ‏ای ‏توكزلەین ‏یولجی

طوپارلە ، عرشە اولاش ، چلمەسين مذلتلر

 

بو بابدە حشرە قدر چارە ، ‏دینمز اسلام

 بیلیر بو عزتی ‏هیچ ‏صاپمایان عدالتلر

 

‏بویوك ‏فضیلتی بیل ، ‏ای نسل ، دییور ‏سیری

پاریلداسین ‏ابدی سندە ‏شانلی خصلتلر

 

EY NESİL!
SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)
Şiire ulaşmak için tıklayınız.