مولى ‏ایلە ‏صحبت

تالى (مصطفى عاصم كوچوك آشجى)

   

 ‏یوجەیسە ، قرانلە ‏یوجەدر سما . . .   

 ‏گولگەسیلە ارضه ، شان ویرن هما . . .   

   

 اوقونمەسی ‏ایچون ، ایندی بو كتاب :   

 بِالذات قرائتدر ، اسم – مسما . . .   

   

 بو ‏علوی ‏سفرەدن اوزاق طورمق ‏نە ؟   

 آڭلامامق نەدر ، قلبڭ می اعما ؟ . .   

   

 ‏تنبللگی ایتمە ، جهلە بهانە ،   

 آپ‌ آچیقدر كتاب ، دگل معما ! . .   

   

 اخلاصلە ، ‏تقوایلە ، آچیلیر ‏سرلر ؛   

 ‏غیرتلرڭ ‏شوقی ، ‏فیضە رهنما . . .   

   

 ‏طاش دە اولسە قلبڭ ، اصرارلە اوقو ،   

 مرمری دلر ‏صو ، دوشسە دائما ! . .   

   

 قرآنسز گوڭللر ‏خستە ‏و بیتاب ،   

 او شفا اولمدن دیڭمز بو حما . . .   

   

 مصحفڭ ‏یوزندە ، حكمت آیینەسی ،   

 او ‏نورە باقدقجە نورلانیر ‏سیما . . .   

   

 بر ‏دفعە اوقونوب بیتمز ، بو ، ‏صوڭسز ،   

 هر ‏دفعە كشف اولور بر ‏نیجە ‏ایما . . .   

   

 مولى ‏ایلە ‏صحبت امكانی اوندە ؛   

 اوندەدر آدمە ویریلن ‏اسما ! . .   

   

 ‏پر خشوع اوقورسەڭ ، ‏سكینت اینر ؛   

 ملكلر ، باشندە ‏ایدر اجتماع ! . .   

 

 قرآن باغچەسندە ‏رایحە بولور ،   

 ‏تلاوتسز مؤمن ، ‏قوقوسز خرما ! . .   

   

 اصلنی ، مئاللە ، ‏تفسیرلە اوقو ! . .   

 ألندن ‏طوتملی ‏صاغلام عُلَما . . .   

   

 ‏قدر قرآنلەدر ، ‏یاشا ‏و یاشات ،   

 قرآنله ‏سنتلە ، شفاعت عظما ! . .   

   

 رمضان قرآندر ، اوڭا ‏تخصیص ‏ایت ،   

 اونلرجە ‏ختمدر ، ‏طرز قدما . . .   

   

 ‏بتون بو نعمتلر ، مولادن اكرام .   

 حضور قلب ‏ایلە اوقورسەڭ اما ! . .   

   

 ‏تلاوتڭ اسم ‏فاعلی ، ‏تالی ،   

 مخلصڭ ‏حقیدر ، هپ اوقو ، ‏صوصما ! . .

MEVLÂ İLE SOHBET
TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)
Şiire ulaşmak için tıklayınız