PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK HOCAMIZ’IN İRTİHÂLİNE TARİH

TÂZİYE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapan ve birçok hayrî hizmetlerde öncülük eden, kıymetli hadis âlimi Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, 22 Kasım 2022 günü Rahmet-i Rahmân’a irtihal etti.

Kıymetli Hocamız’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Yüzakı Dergisi – Bir Gönül Derneği

Râşid Üstad, Rasûl’e nâil ola… 

Muttasıl bir senetle vâsıl ola…

 

Sünnetin hizmetinde Hakk’a giden,

Yüce kervâna, şanla dâhil ola…

 

Hem sadırlarda hem satırlarda, 

Bin bir iz koydu, nesle kandil ola…

 

Her ne umduysa yevm-i mahşerde,

Hakk’ın izniyle hepsi hâsıl ola…

 

«Kenz-i ömrü, Nebî’ye eyledi vakf, 

Dâr-ı ukbâda, ecri kâmil ola» (1444)

 

كنز ‏عمری ، ‏نبیە أیلەدی ‏وقف ، 

دار عقبادە ، ‏اجری كامل اوله…

 

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün

          (fâilâtün)                      (fa‘lün)