ÖZLÜ CEVAP

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bir gün halîfe Süleyman bin Abdülmelik; Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ashâbına yetişmiş bulunan Ebû Hâzim Hazretleri’ne sordu:

“–Bize ne oluyor ki, ölümden hoşlanmıyoruz?”

Ebû Hâzim’in cevabı mânidâr idi:

“–Nefsânî arzularınıza aldandınız, dünyayı mâmur edip âhireti harâb ettiniz. Bu sebeple mâmur bir yerden harâbe bir yere geçmek hoşunuza gitmiyor.”

 

Sormuş günün halîfesi: «Ey şeyh, nedir cevap?

Nîçin zamâne sevmiyor ölmek denen şeyi?»

Âlim cevaplamış ama pek özlü bir hitap;

Bir çift sözle söylemiş engin hitâbeyi:

«Dünyâyı mâmur eylediniz, âhiret harap;

Mâmûru terk edip de kim ister harâbeyi?!.»

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

2008