HÜSN-İ ŞAHÂDET ve TÂZİYE

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi

Bu fânî hayatın bir tek güzelliği var.

O da;

Bütün ömrünü sırât-ı müstakîm üzre sağlam bir îman, dolu dolu amel-i sâlihler ile yaşayabilmek. Bilhassa ardında en hayırlı sadaka-i câriye makamında mânevî mîraslar ve hayırlı nesiller bırakabilmek. Böylece ebediyet eşiğinden Allâh’ın huzûruna ancak hakikî bir müslüman şahâdetnâmesiyle;

نِعْمَ الْعَبْدُ / ne güzel kul!” olarak vâsıl olabilmek.

Bizler, geçtiğimiz ay böyle bir vuslata şâhit olduk:  

93 yıllık ömrünü Allâh’a ve dînine hizmete adayan Muhterem Mahmud USTAOSMANOĞLU Efendi Hazretleri, 23 Haziran 2022 günü, rahmet-i Rahmân’a irtihâl eyledi:

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Yüzbinler bir muhabbet seli hâlinde Fatih Camii’nde cenaze namazına iştirak etti ve hep birlikte hüsn-i şahâdette bulundular.

Hakikaten Efendi Hazretleri;

Bir asra yakın ömrünü Kur’ân ve Sünnet yolunda ilim, irfan, tebliğ ve irşad hizmetlerine adayarak yaşadı. 

Din ve îmân adına yaprak kıpırdatmanın dahî son derece zor olduğu sancılı dönemlerde bile İslâm’ın vakar ve izzetinden tâviz vermedi, dâimâ fedâkârca gayret etti. 

Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Seniyye’yi samimiyetle yaşayarak gece-gündüz tebliğde bulundu. 

Tasavvuf ve ilim tahsilini ehl-i sünnet  ve’l-cemaatin müstakîm çizgisinde devam ettirdi. Bunun çok mühim ve zarûrî olduğu memleketimizde büyük hizmetler îfâ etti. Bu istikamette;

Kız ve erkek nice talebeler ve muallimler yetiştirdi.

Rabbim, cümlesini makbul ve ebediyyen me’cûr eylesin.

Cenâb-ı Hak’tan;

Muhterem Mahmud USTAOSMANOĞLU Efendi Hazretleri’ne sonsuz rahmetler niyaz ederiz.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ımız, ebediyet yolculuğunu «selâm» ile doldursun. Lutfu ve keremiyle «Cemâlullâh»ı temâşâ cennetini «makam» eylesin.

Bilvesile;

Kıymetli aile efrâdına, değerli yakınlarına, cümle talebelerine ve bütün sevenlerine sabr-ı cemîl ile başsağlığı dileriz.

Bir duâmız da şudur ki;

Yüce Mevlâmız, onun ardında bıraktığı sayısız talebe ve müesseseleri lutf u inâyetiyle kıyâmete kadar istikamet üzere devam ettirsin, haşre dek kendisine sadaka-i câriye eylesin!

Ne mutlu, ebediyete Muhterem Mahmud Efendi Hazretleri gibi, şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ bırakıp da «ne güzel kul» olarak göçebilen sâlih ve velî kullara!..

Aziz ruhları için el-Fâtiha!..