ORUCUN HAKKI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Cihanda sanma ki iftar, beş-altı lokma yemek,

Yemek değil orucun hakkı, Hak için vermek!

 

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa‘lün)