ŞAİRLERLE HASBİHÂL -3-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-müşâare-

Nedîm:

Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var,
Mihnet-medâr olan feleğe intisâbı var.

Eyler nesîm-i subhu bize gird-bâd-ı gam,
Bu rûzgâr-ı bî-mededin inkılâbı var.

Tâlî:

Hem andelîbi var, bu bağın hem kilâbı var,
Bir av’aveyle bülbülü ilzam hesâbı var.

Bin bir zulümden ah biri değmez mi gayrete?
Bir intizâr-ı cilve-i adl ızdırâbı var.

Görmek diler yanan yüreğim, intikāmını,
Kalbin şifâsı yoksa da sabrın sevâbı var.

Kahhâr’a hamd eder nice mağdûr-i zâliman,
Dünyâda te’hir eylese sonsuz azâbı var.

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün