ANAHTAR CÜMLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Bir Nevi Lügaz-

Bir nefestir de bütün masrafı maddî olarak…
Ölçü yoktur ebedî kârına nakdî olarak…1

Ehl-i İslâm’a şiâr oldu mülâkātında,
Onu dilden dile devretmesi ferdî olarak…2

Söyleyen zikreder, Allâh’a niyaz cümlesi bu,
Hem mücâhid de olur Hakk’a münâdî olarak…3

Örf ü âdetten ibâret değil, ukbâya değin,
Her defâ tâze hitâb olmalı ciddî olarak…

Mü’minin gönlüne girmekte anahtar cümle;4
Müslüman terk edemez şifreyi kasdî olarak…

Ne günaydın, ne tünaydın, ne muharref meraba,
Tutamaz Hak sözünün5 tahtını indî olarak…6

Ver de ısrarla diyârında selâmet sözünü,
Almasın varsın akılsızlar inâdî olarak…

Milletin bin senelik kavline düşman olanın,
«Hello!» der nesli de taklitçi bir âdî olarak…

En cömertlerden ilâhî yüce rahmetle döner,
Berekâtıyla dolar gönlüne mehdî olarak…7

Adı üstünde kelâm, vardır onun üç lâmı,
Bize öğretti Nebî, vuslata hâdî olarak…

Varalım, cennet O’nun yurdu.8 Melekler kapıda,
Onu söyler bize hürmet ile nâdî olarak…9

Hak tilâvet sayılır, lafzı da Hakk’ın sözüdür;10
Yayalım, söyleyelim, zevk ile Tâlî olarak…11
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Ebû Dâvûd, Edeb, 132.
2 en-Nûr, 27.
3 Ebû Dâvûd, Edeb, 135.
4 Müslim, Îmân, 93-94.
5 Yâsîn, 58.
6 https://islamansiklopedisi.org.tr/selam
7 en-Nisâ, 86; Hûd, 48, 73; en-Nûr, 61; Buhârî, Enbiyâ, 1.
8 el-En‘âm, 127; Yûnus, 25.
9 en-Nahl, 32; Meryem, 62; el-Furkān, 75.
10 el-En‘âm, 54; er-Ra‘d, 24;
11 Yûnus, 10.