SALEVAT OLMASA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

O Can Muhammed’e eylerse dil salât ü selâm,
Nasîb olur iki dünyâda türlü türlü merâm…
Okunmasaydı o fermân-ı Hak olan salevat,
Bu halka belki konuşmak dahî olurdu harâm…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün