KUR’ÂN-I KERİM ŞİFÂDIR -2-

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com

Kur’ân-ı Kerîm’in şifâ oluşu ile ilgili yapılmış ilmî araştırmalara bakmaya ve hikmet arayışına devam ediyoruz:

KUR’ÂN EZBERLEME ve KRONİK HASTALIKLAR

Suudi Arabistan’ın Büreyde Şehri’nde yapılan bir araştırmada, Kur’ân-ı Kerim ezberlemenin 55 yaş üzeri erkeklerde kronik (müzmin) hastalıklar üzerindeki etkisi araştırılmış ve ezberlenen Kur’ân-ı Kerim sahife sayısı arttıkça, üç kronik hastalık (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, depresyon [rûhî çöküntü]) görülme oranının azaldığı tespit edilmiştir. Büreyde Şehri’nde ikamet eden, camilere gelenlerden rastgele seçilen 55 yaş üzeri 400 erkek hasta; ezberlerindeki Kur’ân-ı Kerim cüz sayılarına göre taksim edilmiş (yarım cüzden az, yarım ilâ bir cüz, iki ilâ dört cüz, beş ilâ dokuz cüz, on ilâ otuz cüz ezbere bilenler şeklinde), tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ve depresyon testleri ayrı ayrı her hastaya uygulanmış ve aralarındaki istatistikî fark; çeşitli yöntemler ve SPSS programı ile bilgisayar ortamında kıyaslanmıştır. Yapılan bütün tahliller neticesinde kişilerde ezberlenen cüz miktarı arttıkça bu üç kronik hastalığın daha az görüldüğü ibretle müşâhede edilmiş ve hangi mekanizmalarla böyle olduğunun detaylı bir şekilde araştırılması tavsiye edilmiştir.1

Yine Kur’ân-ı Kerim ezberlemenin beyin dokusuna etkisinin MR (manyetik rezonans) görüntüleme yöntemi ile araştırıldığı bir Nijerya çalışmasında, 35 yaş ile 80 yaş arasındaki herhangi bir sinir ve psikolojik hastalığı olmayan 63 sağlıklı kişinin beyin dokuları MR ile ölçülmüş, Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezberleyen 19 kişi ve bir kısmını ezberleyen 28 kişinin beyin dokularındaki gri ve beyaz cevher miktarının, hiç ezberleri olmayan 16 kişiye göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yaşlanmayla birlikte azalan gri ve beyaz cevher miktarının Kur’ân ezberleyenlerde, ezberlemeyenlere göre daha fazla çıkması; Kur’ân-ı Kerîm’in beyin sağlığını muhafazasındaki etkisini göstermektedir.2

İran’da hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada; günde 15 dakika Kur’ân-ı Kerim dinlemek öğrencilerin zihin sıhhatleri üzerinde müsbet etki etmiş,3 kalp hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada da kalplerine katater (bir nevî hortum) takılacak hastalarda işlem öncesi 18 dakika Kur’ân-ı Kerim dinletilmesinin bu işlem sebebiyle oluşan rûhî gerginliği azalttığı gösterilmiştir.4

Kur’ân-ı Kerim ezberledikçe ve okuyup tekrar ettikçe şifâ oluşunu, sadrın genişlemesini, en çok okuduğumuz Ramazân-ı şerifte müşâhede ediyoruz. Gönül ister ki aynı aşk ve şevki senenin tamamına yayabilelim. Günümüzde yaş ilerledikçe birçok müzmin hastalığın arttığını, birçok kişinin ömür boyu ilâçlara mahkûm olduklarını üzülerek müşâhede ediyoruz. Hâlbuki hiçbir ümmete nasip olmayan Kur’ân-ı Kerim bize indirilmiştir ve bizler için maddî ve mânevî müthiş faydalara vesile olduğu görülmektedir. Yavrularımızın dünyevî eğitimlerine gösterdiğimiz hassâsiyeti Kur’ân-ı Kerim eğitimlerine örnek olarak gösterebilsek hem onların hem kendimizin dünya ve âhiretlerini mâmur eder, birçok hastalık belâsından da biiznillâh emin olabiliriz. Düzenli olarak her gün okunan ve tekrar edilen Kur’ân-ı Kerim, vücudun bozulan muvâzenesini yerine getiriyor olabilir Allâhu a‘lem…

Bir hastanın iyileşeceğine dair kuvvetli inancı, duâsı, mânevî morali ve motivasyonu, vücut mekanizmasının tedaviye daha iyi cevap vermesine, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine sebebiyet verir. Bu açıdan bizim inancımıza göre bâtıl ve muharref olan dinlere müntesip kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda dahî, inancın, duânın tedavilere olumlu tesirleri gözlemlenmiştir.

Bir harfi dahî değişmeyen mûcize kelâmın şifâ olma husûsiyeti, bunların üstünde ve ötesinde bir hakikattir. Tabiî ki inananlar için.

YAŞANMIŞ BİR HÂDİSE

Çocuk hastalıkları yoğun bakım uzmanı olan hekim bir arkadaşımızın başından şöyle ibretlik bir hâdise geçer:

Bir gün beşinci kattan düşen bir çocuk; kafatası parçalanmış bir vaziyette hastahâneye getirilir, gerekli ameliyatlar ve yoğun bakım tedavileri yapılır. Hastanın dedesi emekli bir imamdır ve bu zorlu süreç boyunca her gün sabah namazından sonra Kur’ân-ı Kerim hatmine başlar, o gün gece istirahate geçmeden bitirir ve gece torununun şifâsı için duâ eder. Yaklaşık iki ay bu şekilde devam eder ve tıbben hayatta kalma ümitlerinin çok az olduğu bu yavrumuz, hiçbir şey olmamış gibi şifâ ile taburcu olur. Elbette tıbbî açıdan gerekenler yapılmıştır, yapılmalıdır. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’i vesile kılarak duâdan da vazgeçilmemeli, her türlü sıkıntımızda ve ferahlık zamanımızda da bize hediye edilen bu Kerîm kitap ile meşgul olmalı, onu anlamalı ve yaşamalıyız.

Cenâb-ı Hak afiyet ve sıhhat üzere dâim eylesin!..

_______________________________

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5686875/

Saquib N, Saquib J, Alhadlag A, et al. Health benefits of Quran memorization for older men. SAGE Open Med. 2017;5:2050312117740990. Published 2017 Nov 13. doi:10.1177/2050312117740990

2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32214278/

Rahman MA, Aribisala BS, Ullah I, Omer H. Association between scripture memorization and brain atrophy using magnetic resonance imaging. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2020;80(1):90-97.

3 Kazemi M, Ansari A, Tavakoli M, et al. The effect of the recitation of holy Quran on mental health in nursing students of Rafsanjan University of Medical Sciences. J Rafsanjan Univ Med Sci Health Serv 2003; 3(1): 52-57.

4 Babaii A, Abbasinia M, Hejazi S, et al. The effect of listening to the voice of Quran on anxiety before cardiac catheterization: a randomized controlled trial. Health Spiritual Med Ethics 2015; 2(2): 8-14.