180. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Putperestlik veya şirk denilince, gözümüzün önüne şu manzara gelebiliyor: Taştan, tahtadan putlar, karşısında eğilip kalkan basîreti bağlı garip tipler… Yani artık asırlar öncesinde kalmış iptidâî bir tablo.

Kur’ân-ı Kerim’deki en mühim tâlimatlardan biri olan; “Şirk koşmayın!” ikazı ve İslâm’ın özü olan tevhid, peki, tarihte kalmış bir meseleden mi bahsediyor?

Hayır!..

Meşhur tabirle, gardrop değiştiriyor, putlar da putperestler de… …izmler oluyor, …istler oluyor… Heykeller oluyor, modeller oluyor, pul oluyor, çul oluyor, makam oluyor, madam oluyor. Her cereyan veya her adam değil, Allah gibi sevilen, tanrı yerine konanlar… Bunlar temizlenmedikçe, kişi; «Mü’minim!» de dese îmânın halâvetine varamıyor. Bu sebeple;

NEFSİNİ TEMİZLEYEN FELÂHA ERDİ!..

Nasıl temizlenecek?

Tabiî ki tatbikatla, davranışlarla… Maksûda yaklaştıran ve menfurdan uzaklaştıran amellerle:

•Kur’ân-ı Kerim’le Yaklaş! Merhametinle Yaklaş!

•Şehvet ve İhtilâtlardan Uzak Dur!

•Mal ve Para Hırsından Uzaklaş!

•Makam ve Mevkîye Aldanma!

•Namazla Yaklaş!

Hele de üç ayların lâhûtî iklimi de kapımıza gelmişken…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; bencil yorumlar, bencil isyanlar ve bencil düşmanlıklarla dolu insanlık tarihinin özetini çıkardığı başyazıda, yegâne çarenin de, tevbe etmek ve temizlenmek olduğunu tebârüz ettirdi.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «İslâm’da Tevhid» başlıklı makalesinde, tevhid kahramanlarını anlattı. Şirk ve tevhid husûsunda ince hakikatleri ortaya koydu.

Mevlânâ bölümünde ise, bugün çok ihtiyaç duyduğumuz bir mevzu: İmran ailesinden, Lokman -aleyhisselâm-’a nasihatler, dünyada ve âhirette aile fâcialarından kurtulmak ve iki cihan saâdetine ermek için gerekli hususlar: «Ailede Huzur Terbiyesi»

Yazarlarımız, «kelime-i tevhîd»in şerhini ele aldılar.

İnanç dünyamıza kurulan evrim, ateizm, deizm ve panteizm gibi tuzaklara karşı tedbirleri dile getirdiler. Tevhîdin kalbin derinliklerine ve akāid kitaplarına mahsus ve mahpus bir mesele olmadığını; davranışlara, hayata ve ahlâka taşması gerektiğini ifade ettiler.

Tevhîde veya îmâna izahlar getirmeye ne hâcet! Bu, Yaradan’ın kulu üzerinde hakkı… Kul bile ortak kabul etmezken!..

Câlib-i dikkat hâtıralar, «Rahmet» kelimesinin tahlili, îmânın insanı nasıl yüceleştirdiğine ve inkârın insanı nasıl cüceleştirdiğine dair nükteler, misaller ve kıssalar…

Şiirler elbette… Tevhîd’i bir nazım türü hâline getirmiş bir edebiyatımız var bizim. Kula kul olmamayı şiar edinen bir medeniyetimiz var. Felâhın yolunun temizlik olduğunu bildiren bir kültürümüz var.

Değerli Okuyucularımız;

Not: 16’ncı yılımızın kampanyasını, bir ay evvel sizlere duyurmanın heyecanı içindeyiz. Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız’ın kaleminden güzîde ve mûtenâ bir eser… Bütün abonelerimize hediye:

«Hazret-i Mevlânâ’nın Aşk ve Vecdinden SIRLAR, HİKMETLER ve RUMUZLAR»

Okumanız, okutmanız ve nicelerini, bu güzîde eserle buluşturmanız dileğiyle…

Yüzakıyla…