İSLÂM TARİHİNDEN

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Fırsat vermiş de kahpe devran,
Girmişti Irâk’a İbn-i Mervân.

Mus‘ab maktul düşüp yenilmiş,
Derhâl başı gövdeden kesilmiş.

Teşhîr edilirdi bir taş üzre,
Toplandı başında halk seyre.

En önde at üzre İbn-i Mervân,
Bir put idi âdetâ gururdan.

Bir yaşlı adam görüp bu hâli,
Yaklaştı toparlayıp mecâli.

Seslendi: Kulak verir misin bey?
Mârûzâtım önemli bir şey!

Ben Kûfe’de, vardığım bu yaşta,
Gördüm nice kanlı baş bu taşta!

Evvelki Hüseyn’in al başıydı,
Hem kātili Vâli Bin Ziyâd’ı.

Gördüm ona cepheden bakarken,
Hiç âr etmeksizin Nebî’den!

Bilmezdi Hüseyn’i sanki kimdi?
Allah Rasûlü’nün hafîdi!

Düşmüştü şehîd Kerbelâ’da,
Bir katre su içmeden, cefâda.

Âhir başı ayrılıp teninden,
Konmuştu taş üzre kan sızarken…

Çok geçmedi amma geldi Muhtâr,
Aynıyla yaşandı ilk olanlar!

Lâkin konulan taş üzre şimdi,
Vâlînin kanlı kellesiydi!

Muhtâr onu seyrederdi hazla…
Ancak o devir de geçti hızla!

Mus‘ab’dı olan bu def‘a gālib,
Muhtâr etmişti harbi gāib!

Maktû başı taşta seyre çıktı,
Mus‘ab ona böyle durdu baktı!

Şimdiyse Mus‘ab çıkıp taş üzre,
Dalmışsın sen gururla seyre!

Çarpıldı bu sözle İbn-i Mervân
Emretti baş indirildi taştan!

Vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün
mef’ûlün / fâilün / feûlün

Not:
İbn-i Mervân: Emevî halîfesi Abdülmelik bin Mervân.
Mus‘ab: Kardeşi Abdullah bin Zübeyr adına Kûfe’yi bir müddet yöneten Mus‘ab bin Zübeyr.
Vâli Bin Ziyâd: Hazret-i Hüseyin’i Kerbelâ’da şehid eden orduyu gönderen Emevîlerin Kûfe/Irak valisi Ubeydullah bin Ziyâd.
Muhtâr: Hazret-i Hüseyin’in öcünü almak üzere Irak’a gelip Ubeydullâh’ı ortadan kaldıran, daha sonra da Mus‘ab bin Zübeyr tarafından ortadan kaldırılan Ebû Ubeyd Muhtâr es-Sekafî.