HİZBULLAH PİROĞLU

 

Güzel bir gönül daha geldi geçti dünyadan!

Kulluğun, tebliğin ve irşâdın gereğini, Allâh’ın ve Rasûlü’nün arzusu istikametinde güzel bir şekilde yerine getirmeye âcizâne ve dervişâne gayret ettiği 89 yıllık ömürle dâr-ı bekāya irtihâl eyledi.

Sâlih bir insandı.

Allah ve Rasûlü’ne sadâkati ve teslîmiyeti, Hak dostuna bağlılığı, evrâdı, ezkârı her şeyiyle mütevâzı bir derviş olarak yaşadı. Bu yaşayışı tâlim eden sâlih bir insan oldu.

Gönüllere bir ömür; muhabbeti, mânevî terbiyeyi, hizmeti ve aşkı taşıdı. Hizmette samimî, muhabbette içten, Hak dostlarıyla beraberlik şuurunda, izzet ve ikram ehliydi. Büyüğüne saygı küçüğüne sevgiyi ahlâk edinmişti.

Mazlumları ve gönlü kırıkları gönlüne saran Hizbullah PİROĞLU Ağabeyimiz, küskünleri buluşturan ve kaynaştıran bir yürekti.

Hak yolculuğuna başlaması mahviyetle idi, son adımı da yine mahviyet ve hiçlik hâlinde oldu.

Teslîmiyet içinde bir tasavvufî hayat yaşadı. Hak dostlarının edebince yaşamanın güzel ahlâkı içinde güzel bir örnek oldu.

Onda; tertipli giyim, kuşam, temizlik, titizlik, âdâb, usûl ve vusul hassasiyeti vardı daima! Allah ve Rasûlü ile gönlünün ve gönüllerin buluşabilmesi için gücü yettiğince gayret etti.

Şahidiz.

Şahidiz ki Hizbullah PİROĞLU Ağabeyimiz, son nefesi îmanla verebilmenin, Allâh’ın huzûruna müslüman olarak teslim olabilmenin derdi ve gayretiyle yaşadı. Bize nasihatleri ve örnek oluşu da daima bu yönde oldu. İnşâallah güzel bir ömürle ve yüz akıyla vuslata erdi, Rabbine kavuştu.

Cenâb-ı Hak bizlere de aynı gayreti, hassasiyeti ihsan buyursun.

Hizbullah Hocamızdı, Piroğlu bir rehberdi,
Her sohbeti güzeldi, hayırlarda önderdi,
Yolu hep istikamet, âşık-ı Peygamber’di,
Güzel örnekliğiyle, hep Güzel’i gösterdi.

Biz şâhidiz yâ Rabbî, kullukta rikkatine,
Cennetine koyuver, eriştir rahmetine,
Varıp Firdevs’e kansın Kevser’in şerbetine;
Âgûş açsın Gül Nebî, bu âşık ümmetine.

Değerli okuyucularımızdan Hizbullah Ağabeyimiz için hayır duâlar ile üç İhlâs-ı şerîf ve bir Fâtiha-i şerîfe istirham ederim.

Rabbim, Hazret-i Peygamber’in kanatları altında cennetinde beraber eylesin! Âmîn…