GÖZYAŞI İZLERİ

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

 

Yâ Rabbî! Zikrinle, uyandır beni,
İlme’l-yakîn îman, haşyetullah ver…
Her zaman aşk ile anayım Sen’i,
Zâtına dost eyle, rızâullah ver…

Yâ Rabbî! Sev beni, Sen’sin cânânım,
Sen’sin gönül dostum, Sana hayranım,
Yalvarırım Rabbim, yüce Sultanım;
Visalle taltif et, sıbğatullah ver…

Yâ Rabbî! Vuslattır gerçek niyetim,
Sana vâsıl olmak, bütün gayretim,
Sen’de fânî eyle, bitsin gurbetim;
Ayne’l-yakîn kıvam, fenâfillâh ver…

Yâ Rabbî! İstemem, artık fânîden,
Her ne gelse kâfî, Hakk-ı Sânî‘den,
Sen; «Ol!» desen olur, her şey ânîden;
Hakka’l-yakîn makam, bekâbillâh ver…

Yâ Rabbî! Kalbimden, çekilsin zulem,
Basîret ihsân et, bitsin bu elem,
Azîz-i Mutlak’sın, Sultân-ı Âlem;
Velâyetle süsle, likāullah ver…

Yâ Rabbî! Ravza’da, uçsun emânet,
Cennette Rasûl’e, dâim yoldaş et!
Şefkatle karşıla, sev ebed-müddet,
Merhametle kuşat, rahmetullah ver…

Yâ Rabbî! Lutfunla, açılsın cinân,
Sevinçle sîmâlar, parlasın her an,
Affedip cennete, aldığın zaman;
Sevginle nazar et, ru’yetullah ver…

Yâ Rabbî! İhsân et, sonsuz baharı,
Cennetü’l-Firdevs’te, göster dîdârı,
Refîk-ı A‘lâ’msın, gönlümün yâri;
Sevginle sarmala, cemâlullah ver…