GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Dîvâne gönül neylese dildârı unutmaz.
Dildârı unuttum dese dîdârı unutmaz.

Bülbül unutur her ne çeker güller elinden,
Bağrındaki kanlar döken ol hârı unutmaz.

Âşık unutur sevgilinin cevr ü cefâsın,
Canlar eriten gamze-i gaddârı unutmaz.

Tek cânını cânâna niçin vermede âşık,
Cânân ile yaptıkları bâzârı unutmaz.

Âşık Seferî her şeyi bir gün unutur da,
Cânânına bühtân eden ağyârı unutmaz.