GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Ey sevgili, dil mülkünü şeytâna bırakma!
Âşıklarının bahtını hüsrâna bırakma!

Yıllarca gönül hânesi mihmânını bekler,
Bekletme yeter, vuslatı ihsâna bırakma!

Hiç kimsede yok cilvelerin, gözleri âhû,
Gel bahçeye seyrânı da ceylâna bırakma!

Hasret bırakıp Yûsuf’a sen cân-ı azîzi,
Yâkub gibi gel Kulbe-i Ahzân’a bırakma!

Koy sînemi aşk âteşi yaksın heder etsin!
Gaflette kalıp âteş-i sûzâna bırakma!

Sevdâ-zedeyim derdime derman yine sensin,
Dil derdime dermânını Lokmân’a bırakma!

Beklersen eğer, yollara düşsün Seferî yâr,
Aslā yanılıp dâveti nâdâna bırakma!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

9 Nisan 2018, Girne