VÂV…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Hîçe vâkıf vâhidiyyettir şu vâv…
Vezn-i mevcud vâcidiyyettir şu vâv…
«Semme vechullah» vaziyyettir şu vâv…

Mâsivâ evsâfa veyl olmuş iner,
«Hû»ya peyrev, «mîm»e zeyl olmuş döner,
Vehme kesret, fehme vahdettir şu vâv…

Vâridattır, vird-i Mevlâ’dır o hû,
Evliyâdan vecd-i vâlâdır o hû,
Vâh-ı evvahtan velâyettir şu vâv…

Ey vezir, vâlî, vasî, vâris, vekil!
Âh-ı vâkıf, hulf-i mev‘ûd boş değil!
Her vakit bir dev vahâmettir şu vâv…

Vâlih ü hayran kulun imdâdına,
Vâlid ü Havvâ’ya hem evlâdına,
Vech-i Vehhab’dan vesâyettir şu vâv…

«Va‘budû, lâ tüşrikû, lâ taknatû!..»
Sûr-ı İsrâfîl’i üfler pür huşû,
Hayra me’vâ, şerre vahşettir şu vâv…

Sır Vedûd’undur, meveddettir yine,
Vardırır Mecnûn’u Leylâ semtine,
Âtıfettir, atf-ı vuslattır şu vâv…

Vasl-ı Mevlâ’dan payın, takvan kadar,
Vârı ver, Vesvâs’ı vur, Vehhâb’a var!..
Verd-i Kevneyn’den vasiyyettir şu vâv…

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün