MEMDUH CUMHUR BEYEFENDİ’NİN VEFÂTINA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kıymetli gönül insanı, şair, mûsıkîşinas, nüktedan ve zarif bir edip olan Memduh CUMHUR Beyefendi’yi 12 Ocak 2018’de dâr-ı bekāya uğurladık.

Merhûmu Rabb-i Rahîm’in sonsuz rahmet ve mağfiretine tevdî eder, elemli ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemîl dileriz.

Okuyucularımızdan da merhûma üç İhlâs-ı şerif ve bir Fâtiha-i şerîfe istirham ederiz.
Kendisine bir tarih kıt‘ası düşürmeyi mânevî bir borç bildim. Lâkin, «Gül Gazeli» adlı şiirinin; son nefes saâdetinin, fânî cihanda aşk-ı Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile yaşamakla mümkün olduğunu ifade eden son beytine, esmâ-i hüsnâdan birer ilâve ile iki tarih zuhûr etti:

ممدوح بكك وفاتينه تاريخى حى يازار
فانى جهانده عشق محمدده قيل قرار
واحد جنانه ايرديررك نارى سونديرر
جمهور، صوك نفس كل رعنايه دونديرر

Memduh Bey’in vefâtına târîhi «Hayy» yazar:
«Fânî cihanda aşk-ı Muhammed’de kıl karâr»
1421 + 18 = 1439
«Vâhid» cinâna erdirerek, nârı söndürür:
«Cumhûr, son nefes gül-i rânâya döndürür.»
1420 + 19 = 1439