MÜFLİS YALAN

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

İğrenç münâfık vasfıdır,
İğrendirir pistir, yalan…
İnsanlığın isrâfıdır,
Şeytanca bir histir yalan…

Haktan hakîkatten kaçan,
Zâlim için yollar açan,
Derman deyip zakkum saçan,
Câhilce teşhistir yalan…

Gāfil, sanır hal çâresi,
Kezzapla onmaz yâresi,
Nâr ehli eyler herkesi,
Kestirme servistir, yalan…

Altüst eder mercekleri,
Ters yüz eder, ölçekleri,
Mahcûb eder gerçekleri,
Fırsatçı kapristir yalan…

Her zulme bahşiş merhamet,
Her cürme bin bir mâzeret,
İlmiyle zâlim mel‘anet,
Allâme iblistir yalan…

Milyon belâ gelmez dile,
Dünyâda hiç bitmez çile,
Mağdûrudur, dinler bile,
Tahrif ve teslistir yalan…

Pis ağzın en pislik tadı,
Âdî takiyyeymiş adı,
Söyler durur vâiz, kadı,
Hâin müderristir, yalan…

Îmânın olmaz yoldaşı,
Zâlimle kurmuş bağdaşı,
Fir‘avn u Nemrut sırdaşı,
Hâmân’a vâristir yalan…

Kalptir, lisânın içyüzü,
İhlâs demek, sıdkın özü.
Rûhun için gelmiş «söz»ü,
Kör nefse tahsistir, yalan…

Tâlî, hakîkattir şiir,
Hisset, yaşat, içten getir!..
Süsler, bezer, lâkin erir,
En sonda müflistir yalan…

vezni: müstef‘ilün / müstef‘ilün