SELİMNÂME Ridâniye -1517-

Güncelleyen: Mahmut KAYA mkaya45@gmail.com

Memlûk’ten arta kalan öfkeyle etti kıyâm,
Kalmasın silâh tutan Mısır’da hiçbir adam!

Tuttu Nil vadisini baştan başa, direndi,
Seferber olmuşlardı orduya karşı tamam!

Kölemen atlıları yiğitçe saldırsa da,
Saf saf olan gāzîler erittiler bi’t-temâm.

Nihayet mücâhidler kesin hücuma kalktı,
Görülmeli savaşın sonunda bir ihtişam.

Ridâniye cephesi birden yere serildi,
Kahire’nin fethiyle başlamıştı bozgun tam.

Büyük veziri, düşman şehid edince, güyâ,
Bu muhteşem zaferden, o gün aldı intikam.

On Mısır’a bir Sinan bedel olmazdı, yazık,
Kudretli Padişah’ı yıktı bu hâl, vay anam!

İslâm’daki birliği temin eden bu savaş,
Alınan ganîmetten çok üstündü vesselâm.

Hem doğu, hem güneye kapı açan cihâdın,
Duyuldu ünü hemen, dünya gördü ihtişam.

Hakikaten cihânı onurlandırdı tuğlar,
Zamana ve mekâna birer fermandı tuğlar.

 

Memlûkler bakıyyesi pür-gayz edüp kıyâm,
Mısr içre kalmasun dedi bir tîg der-niyâm!

Vâdî-i Nîl’i tuttu anûdâne ser-te-ser,
Ordû-yı fethe karşı sürülmüş nefîr-i âm!

Pür-zûr saldıran Kölemen fârisânını,
Saf saf guzât kıldı dilîrâne iktihâm.

Kat‘î hücûma geçti nihâyet mücâhidîn,
Mutlak bu harbe vermek içün şanlı bir hitâm.

Birden serildi hâke Ridâniyye cephesi,
Bed’etti feth-i Kāhire’den inhizâm-ı tâm.

Gāzî Vezîr-i Âzâm’ı a‘dâ şehîd edüp,
Gûyâ büyük zaferden o gün aldı intikam.

On Mısr’a bir Sinan bedel olmazdı ey kazâ,
Şevketlü Pâdişâh’ı bu hâl etti telhkâm!

Fevkındedir zaferden alınmış ganâimin,
Mü’minler etti vahdet-i İslâm’ı iğtinâm.

Hem şarkı, hem cenûbu açan bir cihâddan,
Aksetti dehre nâ-mütenâhî bir ihtişâm.

Hakkā ki ser-firâz-ı cihân oldu tuğlar,
Fermân-dih-i zamân ü mekân oldu tuğlar.

Yahya Kemal BEYATLI