SEHERDE

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Dervişin sehere hasreti derin,
Gönlünü Rabbine bağlar seherde.
Gününü kuşatır nûru seherin,
Feyz ve rûhâniyet çağlar seherde.

El, ayak çekilip kesilince ses,
Ölüm tesbihine dönüşür nefes,
Derin uykulara dalınca herkes,
Kulluk kuşağını dolar seherde.

Alıp yanlarını sıcak yataktan,
Rahmet ümit edip ve korkaraktan,
Secdeyle yakınlık dileyip Hak’tan,
Teheccüd namazı kılar seherde.

İstiğfâr ederek cümle günaha,
Affını arz eder yüce Allâh’a,
Ermek arzusuyla fevz ü felâha,
Cümle günahına ağlar seherde.

Sarınca varlığı sükût âlemi,
Başlar âşıkların o vuslat demi,
Artar gönlün şevki, gözlerin nemi,
Bağrını aşk ile dağlar seherde.

Yâr ile buluşup sohbet zamanı,
Aşk ile huzûra baş koyma ânı,
Rabbin meclisinin olup mihmânı,
Muhabbet bahrine dalar seherde.

Etrafı örtünce gece libâsı,
Dervişler giyinir kulluk abası,
Neye müsaitse sıdk u ihlâsı,
Öyle bir netice sağlar seherde.

Allâh’ı şevk ile anar da anar,
Zikrin ateşiyle mâsivâ yanar,
Canını aşk ile Mevlâ’ya sunar,
Dilini zikirle ıslar seherde.

Gönül menziline girer Medine,
Doldurur her yanı huzur, sekîne,
Dostlar meclisinde erer yakîne,
Habîb’e selâmlar yollar seherde.

Gönüller de kalmaz gamda, hüzünde,
Ruhlar neşelidir, vücutlar zinde,
Rasûller Şâhı’nın nurlu izinde,
Şükran hisleriyle dolar seherde.